KRUTHUSRENOVERING

På den här sidan visas projektet "Renovering av kruthuset i Backegärdet/Amdal" under våren och hösten 2012.                                                                          Text och foto Gerhard Borgljung.

För nerlagt arbete har Stenhuggargruppen tilldelats 2012 års byggnadsvårdspris. Läs motiveringen här.

Diplomet för byggnadsvårdspriset mottogs vid en bankett i Bullarens Hembygdsgård. Se bilder och tal här.

Tanums kommun meddelade 2012-12-27 att föreningen beviljats bidrag enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-12-11, § 103. Föreningen har beviljats övrigt bidrag med 10 000 kr för uppbyggnad av stenmuren vid Kruthuset.

Kruthuset är beläget i Backegärdet nära bryggorna som var utlastningsplats för stenprodukterna.

1.       Torsdag 19/4 Kl 09 00. Träd och slyröjning samt bortforsling/eldning. (Egon och Gerhard ansvariga).

2.       Lördag 21/4 Kl 10 00. Rivning och bortforsling av gamla kruthustaket samt annat skräp. (Kjell och Ronny ansvariga).

3.       Snickare kontaktad och virke/material skall beställas. (Kjell ansvarig).

Länsstyrelsen har engagerat en antikvarie att ge råd och synpunkter på hur renoveringen skall på bästa sätt kunna utföras för att uppfylla kulturella avgöranden. 


      Antikvarien dokumenterar

                  Många träd fick fällas som blev en fin brasa                                     Basen Egon i arbetskläder            

                       Bränsle för vårbrasan

                                                        Kjell, Egon och Klas på sopstationen

Planeringen har lagts upp så här:

Så här var konditionen på kruthuset i Backegärdet/Amdal våren 2012 innan renovering har påbörjats.

Krutgubbarnas rapport från första arbetsdagen torsdag 19 april:


I dag började ett gäng kulturarbetare med ”krutstänk” det första ”spadtaget” med renoveringen av kruthuset i Amdal/Backegärdet.

Kulturarbetarna var Egon Widén, Gerhard Borgljung, Uno Hedin och Lennart Hellkvist. Uno ställde upp med traktor, vagn och motorsåg. Han sågade ner en enormt stor och vildvuxen gammal rönn, se bifogade bilder före och efter. Lennart bar och konkade ner rönnen till släpvagnen och ”gamlingarna” Egon och Gerhard ”basade mest”. Gerhard har fotodokumenterat resterna av takkonstruktionen enligt önskemål från antikvarien Lars Rydbom på Bohusläns Museum. Det är viktigt att den renoverade takkonstruktionen blir en replika av den gamla.

På lördag fortsätter Kjell och Ronny med röjning och bortforsling av övrigt skräp. Start Kl 10 00 om någon mer vågar få ”krutstänk” på fingrarna.

Rapport 8 maj:


Kan meddela att arbetet med att förbereda återskapandet av kruthuset har avslutats i dag 8 maj med bortforsling av trasiga tegelpannor mm. samt en hel del annat skräp. Se bifogade bilder från soptippen. Dagens arbetslag bestod av Klas, Egon, Gerhard och Kjell.

Lördagen den 21 april hade resterna av kruthuset plockats ner och all gammal bråte som fanns i och runtomkring lagts i prydliga högar av ett arbetslag som bestod av Klas, Leif, Ronny och Kjell.

Några bilder från denna dagen finns tyvärr inte.

Material som går att återanvända har sparats, till exempel, gavlarna och den gamla dörren med karm samt en del takpannor. Allt har tidigare också noggrant fotograferats, vilket gör att huset kan återskapas i minsta detalj.

Kjell har kontaktat snickare och en antikvarie från Bohusläns Museum kommer att följa upp arbetet. Arbetet kommer att utföras efter sommaren.

                     Klas är beredd att börja lossa skräpet.                                                       Kjell i full fart att fylla sopcontainern

Vid vårterminens sista Öppet Hus meddelade guidegruppen:

     1.  Nästa etapp med renoveringen blir att sätta tillbaka gavlarna (som är intakta) på kruthuset. Detta har vi

          tänkt att få hjälp med av Elisabeths gubbar vid samma tillfälle som skyltarna skall placerar ut. 

     2.  När gavlarna är på plats och uppstagade skall vi kalla dit en antikvarie från Bohusläns museum som är

          utsedd av Länsstyrelsen. Antikvarien kommer att ge oss råd om inköp av lämpligt virke mm.

          Vi har noga dokumenterat med foto för att det ”nya kruthuset” skall bli en replika.

     3.  Inköp av virke kommer att ske under sommaren och i augusti eller september och då kommer snickare

          som Kjell kontaktat att bygga upp kruthuset.

Rapport 22 maj: 

Gavlarna på kruthuset placerades på sin rätta och gamla plats. .

Nästa steg i kruthusrestaureringen är att avtala tid med och tillsammans med en utvald antikvarie från Uddevalla museum bestämma material och metod för den fortsatta restaureringen. Återkommer med vidare rapportering.

          Krutgubbarna funderar vidare på hur det skall se ut till hösten när det restaurerade taket är på plats.

Vi har fått en avtalad tid, torsdag 31/5 Kl 10:00 vid kruthuset i Backegärdet, med antikvarie Lars Rydbom Bohusläns Museum.


Vi kommer att diskutera nästa fas i restaureringen av kruthuset, val av material mm.

Rapport 31 maj:


Här kommer en liten rapport från dagens inventering av kruthuset.

Antikvarie Lars Rydbom Bohusläns Museum orienterade sig om kruthusets behov av restaurering. Lars kommer att lämna en rapport om sina iakttagelser med  förslag på material och åtgärder till projektgruppen för kruthusets bevarande. Från projektgruppen mötte Egon Widén och Gerhard Borgljung upp, supporterade av Berit Pettersson och Ebbe Melin från Kville hembygds- och fornminnesförening.

Bohusläningens lokalreporter hade planerat att göra ett reportage från dagen inventering men fått förhinder men vill återkomma vid nästa aktivitet vid kruthuset.

                   Lars Rydbom dokumenterar.                                           Ebbe Melin konstaterar att dörren är rejält massiv

                                                                                          och dessutom plåtklädd.   

 Egon och Ebbe verkar nöjda med dagens inventering.

Rapport 4/7:


Projektansvariga Egon, Lennart och Gerhard hade stämt träff med byggmästaren Uno Thuresson, som har åtagit sig uppdraget att restaurera kruthuset, för att diskutera förutsättningarna för restaureringen och en tidplan för fortsatta aktiviteter. Antikvariens och Länsstyrelsens direktiv och vår egen fotodokumentation presenterades. Beslutades att inköp av lämpligt virke och annat material  skall inhandlas nästa vecka. Thuresson kommer att påbörja arbetet i augusti.

Inbjudna till dagens byggmöte vid kruthuset var Bohusläningens reporter Ann-Katrin Eklund, vars artikel infördes i Bohusläningens upplaga 7/7, och Bildarkivet representerades av ordf. Jan-Åke Johansson.

             Reportern intervjuar byggmästare Thuresson.                                                             Reportern kollar fotovinklar                                                                                         

Ordföranden Jan-Åke Johansson berättar en rolig historia för Thuresson och Egon

 Byggmästaren Uno Thuresson noterar noga inför virkesinköpet.

Sågverksägaren Karl-Rune Pettersson och Uno T hjälps åt                                    Lastat och klart

att välja ut de bästa brädorna.       

Rapport 13/9:


Här kommer en rapport från dagens ”byggmöte” på kruthuset. Närvarande Egon, Gerhard och Uno Thuresson. 

Byggmästare Uno. T, räknade med att hela taket skulle vara på innan dagens slut. Återstår läktning, vindskivor och tegelpannor som han räknar med att slutföra under nästa vecka.

Vid närmare överslag visar det sig att vi får pengar över på bidraget så att vi även kan reparera skyddsmuren.

Vid dagens byggmöte beslutades att Antikvarien Lars Rydbom kallas till nästa byggmöte tisdagen den 18/9 Kl 10:00 då även en grävmaskinfirma skall kallas för att ge pris och förslag på div. reparationsarbeten på skyddsmuren.

                                                       Taket är snart på plats.

                          Thuresson mäter på vindskivans bredd 

Rapport 19/9:


Vid dagens byggmöte var de närvarande Byggmästare Uno Thuresson; från Bildarkivet, Jan-Åke Johansson,

Lennart Hakeröd och Gerhard Borgljung samt som expert antikvarie Lars Rydbom.

Lars Rydbom besiktigade det renoverade kruthuset där endast takpannor och dörren återstår samt blev informerad

om återstående arbete på skyddsmuren. Rydbom var mycket nöjd med resultatet och i synnerhet Uno Thuressons

varsamma och skickliga renovering.

Gerles Schakt, Rabbalshede har åtagit sig renoveringen av skyddsmuren som kommer att utföras under oktober.

Antikvarien Lars Rydbom och byggnadsvårdexperten Uno Turesson.          Takpannorna kommer att läggas på i morgon.

Byggmötesdeltagarna fr.v. Byggmästare Uno Thuresson, Bildarkivets Lennart Hakeröd och Jan-Åke Johansson, orförande samt antikvarie Lars Rydbom.

Bakom kameran Bildarkivets Gerhard Borgljung.

Rapport 25/9:

1.Kruthusets renovering fas 1 är nu helt klar, dvs. det sista kvarvarande arbetet som återstod, åsbrädorna, som ersätter åspannor som för närvarande inte gick att få tag på och dörren, är nu på plats och byggmästaren Uno Thureson har slutfört sitt åtagande. En varsam och skickligt genomförd renovering. 

2. Kruthusets renovering fas 2, skyddsmuren, som tidigare planerats av Gerles Schakt att utföras under senare delen av oktober har kunnat framflyttas till att påbörjas måndagen den 1/10. Renoveringen av skyddsmuren är uppdelad i två delar:

Del 1. Säkring av skyddsmurens västra del för ev. lösa block samt återplacering av redan nedfallna block samt renovering av raserad extra skyddsmur innanför  ringmuren till vänster av kruthusets trädörr.


Del 2. Återuppbyggnad av en raserad sträcka på 4-7 m skyddsmurens yttre norra del.

Arbetet med skyddsmuren kommer att utföras med prioritet för del 1 och om pengarna räcker (inom bidraget Kr 30 000:--) med fortsättning på del 2. Att arbetet med skyddsmuren framflyttats till 1/10 betyder att vi kan slutredovisa kostnaderna och avsluta projektet till länsstyrelsen senast 19/10.

Rapport 1/10:


I dag började Gerles schakt arbetet med att restaurera kruthusets yttre skyddsmur den s.k. ”ringmuren”. Vädret var inte det allra bästa, regnskurar….

Fas 2 som är restaureringen av ”ringmuren” är uppdelad i två delar. Del 1 som omfattas av säkring och reparation av murkrönet mm har påbörjats i dag.

                        Nedrasade block plockas fram.                                                        Blocket lyfts på plats.

Blocket passas in på murkrönet

Rapport 2/10:


I morgon kommer arbetet med Del 1 av Fas 2 att avslutas med att en stentrappa med tre steg anlägges på vägen upp mot ”ringmuren”. Hela ”ringmuren” mot sydväst är då helt återställd och säkrad. Alla nedrasade block innanför och utanför muren mot sydväst är åter på plats.

I samråd med entreprenören, Gerles Schakt har projektgruppen beslutat att inte påbörja Del 2 av Fas2. Beslut om fortsättning och ev. ansökan om nytt bidragsförfarande tas upp i Bildarkivets styrelse senare i höst. Del 2 av Fas 2 är kostnadsberäknad till Kr 20 000:-- .

          Noggrann inpassning av nedrasat block.                                                Här avslutas Del 1 av Fas 2.

   ”Ringmuren” mot sydväst och maskiner.

Rapport 3/10:


I dag avslutades arbetet med Del 1 Fas 2. En stentrappan med fyra steg är på plats och Del 1 Fas 2 är helt utfört enligt vårt önskemål och direktiv till Gerles Shackt. De har utfört arbetet med renoveringen av den yttre skyddsmuren på ett utomordentligt skickligt och kunnigt sätt. Vi hoppas att kunna få anlita deras kunnande för Del 2 Fas 2, skyddsmurens raserade norra del, när och om medel finns tillgängligt.

Vi räknar med att någon tusenlapp skall finnas kvar av bidraget från Länsstyrelsen på Kr 30 000:-- när Fas 1 och Del 1 av Fas 2 är betalt, pengar som vi tänker använda till hyllor för ”krutlådor” och gamla stenhuggarverktyg som vår duktiga och flitiga kulturarbetare och tillika kulturpristagare i bildarkivet, Berit Pettersson avser att skänka till kruthuset när renoveringen är klar.

                                    Före   .......                                                                                 Efter                                     

                                                                         Parti av muren från insidan.

Rapport 11/10.

 

Idag kl 09 00 mötte en tapper skara upp vid kruthuset för slutbesiktning. Från bildarkivet, Jan-Åke Johansson, Egon Widén, Lennart Hakeröd och Gerhard Borgljung.

Dessutom byggmästaren Uno Thuresson samt antikvarierna Lars Rydbom och Astrid Bäckman från Uddevalla museum.

Astrid och Lars var mycket nöjda med vad dom såg och Lars godkände i alla delar det arbete som Uno Thuresson gjort med takkonstruktionen samt den rekonstruktion av skyddsmuren

som Gerles Schakt utfört. Vi kommer nu snarast att göra en slutredovisning av projektet till länsstyrelsen.

Astrid Bäckman gjorde noggranna noteringar om projektet för en inspirationsskrift för Hus Med Historia där vårt projekt kanske kunde vara en inspirationskälla.

”Invigning av kruthuset” planeras inom kort med att en donator överlämnar en 100 årig krutlåda samt div. verktyg från en stenhuggare som arbetat i Amdalsbrottet dit kruthuset tillhörde.

Vi kommer att inbjuda Bohusläningen för ett uppföljande reportage.

Projektledarna Gerhard Borgljung och Egon Widén.

Astrid Bäckman, Bohusläns museum, Lennart Hakeröd och                         Jan-Åke Johansson och Egon Widen

Byggmästare Uno Thuresson.


Skyddsmuren i renoverat skick

30/10 Meddelande till medlemmarna.

Renoveringen av kruthuset är nu slutfört och det gamla kruthuset och skyddsmuren är restaurerat till ”ursprungligt” skick. Slutresultatet blev över förväntan.

Vi kommer att anordna en invigning nu på torsdag 1/11 klockan 10. Vi kommer att få en ”donation” av en stenhuggarättling vars far arbetat i Amdalsbrottet, dit kruthuset hörde.

”Donationen” skall förvaras i kruthuset som fått inredning i form av hyllor mm. ”Donationen” består av hundra år gamla dynamitlådor (tomma OBS!) och div. gamla stenhuggarverktyg mm.

Bohusläningens reporter kommer närvara för att göra ett uppföljande reportage.

 VÄLKOMMEN TILL BACKEGÄRDET TORSDAG 1/11 KLOCKAN 10.  

12-11-01 Rapport från dagens invigning av kruthuset i Backegärdet:

Nu är kruthuset högtidligen invigt med pompa och ståt. En tapper liten skara med ett stort industrihistoriskt intresse hade mött upp till detta kulturhistoriska tillfälle vid kruthuset i Backegärdet.

Närvarande var Bohuslänningens Tanumsreporter, Ann-Katrin Eklund som noterade och fotograferade. Här kan du läsa Bohusläningens reportage.

”Högtidligheterna” började med att Gerhard hälsade välkommen och orienterade om dagens program som bestod av tre punkter:1. Berit Pettersson höll ett litet fint tal där hon lovordade initiativtagarna till restaureringen, Egon och Gerhard och hon berättade om sin far, Karl Juliusson, som varit verksam som stenhuggare i Amdalsbrotten och var väl förtrogen med kruthuset. Berit berättade vidare att hon var lycklig över att få lämna över sin fars stenhuggar-verktyg, en gammal krutlåda och en stenhuggarlampa till det nyrenoverade kruthuset till förvaring. Egon och Gerhard tackade och lovade att ta väl hand om verktygen som lades in i kruthuset på fina nysnickrade hyllor och bänkar.

2. Så var det Egons tur att förrätta invigningen. Egon började med att lovorda snickaren Uno Thuresson och Gerles Schakt som utfört restaureringen av kruthus och skyddsmur. Berättade vidare om beslutet i stenhuggargruppen om att söka bidrag för att restaurera kruthuset och hur välvilliga krafter på Bohusläns Museum och Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen trollat fram ett bidrag på Kr 30 000:-- som möjliggjort denna fina restaurering. Egon avslutade med att kort berätta om kruthusets historia och användning innan det var dags att förklara kruthuset återuppståndet och återinvigt drygt 100 år efter att det byggdes, genom att ”invigningsförrättaren” med stor finess klippte ett blågult band.

3. Mingel och prat och alla var nöjda och glada. 

                Lennart Hakeröd, Egon Widén och Jan-Åke Johansson invigde Kruthusets renovering 100 år efter det byggdes. 

Lennart och Berit Pettersson placerar gamla stenhuggar-redskap i det renoverade kruthuset

12-11-15

Skyltdemontering och förvaring av den sista skylten inför stundande vinter vid kruthuset. Alla tolv skyltarna är nu nedtagna och förvaras inomhus i vinter.

Ordförande Jan-Åke och sekreterare Kjell har demonterat informationsskylten

utanför kruthuset för att förvaras under vintern.

13-06-18 Målning av kruthuset

Efter flera försök, att under våren och försommaren att sätta ett datum för målning av kruthuset i Backegärdet lyckades vi i går tisdagen den 18 juni få allt att stämma.

Vädret perfekt, kruthuset knastertorrt och fem entusiaster samlade Kl 10 00 med penslar och färg i högsta hugg. Entusiasterna som samlats var Egon, Kjell, Leif, Solveigh och Gerhard. Kjell och Leif ”smörjde” vindskivor, åsbrädor och hängrännor med en mixtur av lika delar linolja, trätjära och terpentin en så kallad ”Rosslagsmahogny” -behandling. Egon tog kommandot över gavelspetsarna som ”smörjdes” med Falu Rödfärg. Solveig och Gerhard rensade tomten för sly som tycks trivas alldeles utmärkt på platsen. Målarträffen avslutades med kaffe och smörgås som Solveig bjöd på. En helt fantastisk trevlig arbetsträff.

Vi planerar att kruthuset skall få en liknande behandling senare i sommar. Arbete med den raserade yttre skyddsmuren är planerat ske före semesterperioden enligt Gerles Schakt.


Rapporterat och fotograferat av Gerhard.

                                                 Smörjning av trävirket utfördes med Roslagsmahogny                                                                           

Leif och Kjell är nöjda med dagens arbetet                          Egon i balansakt med pensel och Falu röd

                                   Solveighs kaffe och smörgåsar med ansjovis och äggskivor smakade himmelskt.

13-08-20 Fas 2, dag 1:

Kan meddela att i morse 20/8 kl 07 00 påbörjades slutrestaureringen, fas 2, av Kruthuset i Backegärdet av Gerles Schakt.

Fas 2 innebär återuppbyggnad av den raserade norra muren.

När ”arbetsledarna”, Egon och Gerhard, ”besiktigade” arbetsplatsen kl 10:00 hade redan det första grundskiftet av block tagigts fram och justerats samt fyllnads stenen av kullersten schaktats ur. Vid nästa ”besiktning” kl 13:00 var ytterligare två skift av stora block placerade på plats och fyllnadssten återfyllts.

Det här kommer att bli ett ståtligt ”tempel” från stenhuggarepoken.   

Här lägger Gerles Schakt sista handen vid skyddsmuren

13-08-21 Fas 2, dag 2

Sä här ser skyddsmuren ut efter att Gerles Schakt gjort ett gott arbete.

Hela renoveringen tog ett drygt år att slutföra. Själva kruthuset var i stort sett klart år 2012 på hösten och skyddsmuren har återställts i två etapper 2012 och 2013